Politika společnosti

Hlavním úkolem Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (dále jen PVS) je vytvořit ve správě vodohospodářského majetku a svojí investorsko-inženýrskou činností podmínky pro zásobování kvalitní pitnou vodou a odpovídající odvádění a čištění odpadních vod pro občany hlavního města Prahy.

Tento úkol s vysokou společenskou odpovědností PVS plní a bude plnit s respektováním zásad ekonomické efektivnosti, provozní spolehlivosti a ochrany životního prostředí.
Zásady řízení společnosti jsou založeny zejména na neustálém poznávání potřeb a požadavků zákazníka, tj. zastupitelů hl. města Prahy, kteří jsou politickou reprezentací občanů hl. m. Prahy a dále pak podnikatelských subjektů v dosahu vodovodní a kanalizační sítě a promítnutí těchto poznatků do strategických záměrů společnosti.

Pro naplnění své politiky si Pražská vodohospodářská společnost a.s. stanovila následující strategii:

 

  •   Kvalitní služby pro zákazníky

Zajistit, aby provozovatelé vodohospodářského majetku poskytovali koncovým zákazníkům ekonomicky dostupné služby v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod na vysoké úrovni a soustavně je zlepšovali. PVS bude prosazovat, aby při tom byly plněny zákonné povinnosti a zmírňovány, případně zcela vyloučeny negativní vlivy na životní prostředí. Na základě systémové změny se stala PVS provozovatelem vodovodu a nakupuje od 6.11.2013 pitnou vodu pro hlavní město Praha od společností Želivská provozní s.r.o. a Vodárna Káraný, a.s. a prodává ji stávajícímu provozovateli společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Na základě nově uzavřených smluvních vztahů má PVS stálý vliv na zajišťování stabilních

dodávek pitné vody, na kontrolu její kvality, stabilního cenového prostředí a zajištění kontroly nad využitím strategických zdrojů a jejich dlouhodobé využitelnosti.

Dále byla PVS Radou hlavního města Prahy jmenována správcem celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na pražském Císařském ostrově. Zkušební provoz nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod byl zahájen dne 19. září 2018.

Od dubna 2017 je PVS na základě smluvního vztahu s hlavním městem Prahou pověřena zmapováním a identifikací oddílné srážkové kanalizace (dále jen OSK), určením a identifikací jejích vlastníků, jakož i vlastníků pozemků, na nichž se OSK  nachází, zabezpečením podmínek pro převedení OSK, která není ve vlastnictví hlavního města Praha, do jejího vlastnictví. 

28.8.2018 byla se společností  VeoliA Central & Eastern Europe s.a. podepsána transakční dokumentace pro nákup 49 % akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. s následnou opcí na koupi zbývajícího rozsahu 51% podílu na základním kapitálu. Zejména se jedná o Smlouvu o převodu zaknihovaných cenných papírů a Akcionářskou dohodu, na základě kterých je realizován záměr HMP a to získat výhradní kontrolu nad zásobováním hlavního města pitnou vodou, získat kontrolu nad provozováním vodovodů a kanalizací na území HMP a získat prostřednictvím PVS 100% akciový podíl ve společnosti PVK  do konce roku 2028.

 

  •   Péče o majetek a jeho efektivní využívání

Zajišťovat péči o svěřený vodohospodářský majetek, jeho obnovu a trvalé zlepšování jeho stavu. Prosazovat, aby provozovatelé tento majetek efektivně využívali, řádně ho provozovali a udržovali, a to včetně mobilní a stabilní čerpací techniky včetně jejího příslušenství a související technologie pro stavbu „Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy.

 

  •  Plánování a rozvoj

Péči o svěřený vodohospodářský majetek, jeho obnovu a rozvoj, přípravu budoucího rozvoje zájmových území a zajištění rostoucích požadavků zákazníků na zásobování kvalitní pitnou vodou a odpovídající odvádění a čištění odpadních vod podporovat systematickým kvalitním plánováním a koncepční činností.

Pro zajištění realizace z toho vyplývajících investičních opatření využívat finančních prostředků ze zdrojů generovaných z vodného stočného, z rozpočtu vlastníka, z veřejných rozpočtů, z prostředků EU, apod.

 

  •  Životní prostředí

V oblasti své působnosti zajišťovat plnění zákonných podmínek ochrany životního prostředí a přijímat opatření, která povedou k neustálému snižování negativních dopadů na něj. Usilovat o další snižování ztrát pitné vody a úniků odpadních vod, zvyšovat účinnost čištění odpadních vod, využívání energetického potenciálu vod a čistírenských kalů apod.

 

  •  Lidské zdroje

Trvale podporovat růst odbornosti a profesionality svých zaměstnanců, dbát na jejich profesní a osobnostní rozvoj i na jejich motivaci k plnění strategických záměrů společnosti. Poskytovat zpětnou vazbu o dosahovaných výsledcích ve všech oblastech, které se týkají lidských zdrojů a to jak těm, kteří zdroje řídí, tak těm, kteří jsou naopak řízeni. 

 

  •  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V rámci zavedeného systému BOZP zajistit plnění zákonných a dalších požadavků tak, aby byla plně zabezpečena bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců společnosti a dalších osob pracujících pod působností organizace. Prostřednictvím preventivních opatření zvyšovat fyzickou a psychickou odolnost zaměstnanců, postupně snižovat nemocnost a předcházet úrazům a nemocem z povolání. Pravidelnými kontrolami zásad BOZP a PO předcházet incidentům na stavbách a dalších pracovištích společnosti. Důsledně prosazovat plnění opatření v oblasti BOZP tak, aby byly všechny osoby řízené organizací i oprávněné osoby působící na pracovištích organizace ochráněny před případnými incidenty.

 

  •  Integrovaný systém řízení

I nadále uplatňovat ve své činnosti Integrovaný systém řízení jako nástroj pro dosažení svých strategických cílů při efektivním fungování společnosti. Cílem je zabezpečení plné spokojenosti svých zákazníků – občanů hl. m. Prahy cestou neustálého zvyšování úrovně poskytovaných služeb.

 

V Praze dne 15.1.2019

Ing. Pavel Válek, MBA

předseda představenstva

Pražské vodohospodářské společnosti a.s.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS