Činnost společnosti

Z hlediska správy majetku:

 • zajišťuje správu a evidenci majetku pro HMP:
  • zajišťuje podklady pro zařazování nového majetku,
  • vydává souhlasy k přejímání nového majetku,
  • zajišťuje agendu související s likvidací majetku,
  • řeší majetkoprávní vypořádání cizích pozemků dotčených vodohospodářskými díly,
  • plní povinnosti ze zákona o vodovodech a kanalizacích ( VUME, VUPE) a stavebního zákona (ÚAP).

Z hlediska investiční činnosti:

 • zpracovává roční plány investic do vodohospodářské infrastruktury,
 • zajišťuje kompletní přípravu a realizaci investičních akcí,
 • zadává zpracování projektové dokumentace a realizaci staveb a to z hlediska zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • provádí investorské činnosti při realizaci investičních akcí.
 • nakupuje vodu pro Prahu

Z hlediska rozvoje:

 • pořizuje koncepční dokumenty pro vodohospodářskou infrastrukturu na území hl. m. Prahy a zajišťuje jejich aktualizaci a správu:
  • Generel zásobování pitnou vodou,
  • Generel odvodnění,
  • Koncepční studie pro ÚČOV a PČOV,
  • Koncepční studie pro úpravny vody,
 • pořizuje pro HMP aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,
 • zpracovává Plán financování obnovy,
 • zpracovává Střednědobý investiční plán,
 • zpracovává záměry jednotlivých investičních akcí,
 • podílí se na přípravě legislativy týkající se vodohospodářské oblasti,
 • zpracovává kanalizační řády v povodí ústřední čistírny a pobočných čistíren odpadních vod na území hl. m. Prahy,
 • zpracovává povodňový plán kanalizační sítě a ústřední čistírny odpadních vod,
 • zpracovává provozní řády kanalizační a vodovodní sítě na území hlavního města.
 

Z hlediska provozovatele:

 • zajišťuje provozování vodovodů ve vlastnictví Pražské vodohospodářské společnosti a.s.,
 • zajišťuje nákup pitné vody pro hlavní město Prahu a další připojená spotřebiště od společností Želivská provozní, a.s. a Vodárna Káraný a.s., a její další distribuci prostřednictvím společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s.,
 • ve spolupráci s vlastníky a  provozovateli zdrojů pitné vody koordinuje vyvážené užívaní zdrojů Středočeského vodárenského systému, včetně investiční strategie.

Služby veřejnosti

Pražská vodohospodářská společnost:

 • vydává stanoviska k územně plánovacím podkladům a dokumentacím,
 • poskytuje stanoviska ke stavbám na úrovni územního řízení, stavebního povolení a realizační dokumentace,
 • poskytuje konzultace a stanoviska ke koncepčním záměrům,
 • poskytuje konzultace k technické problematice vodovodních a kanalizačních děl,
 • poskytuje konzultace při zpracování přípravné a projektové dokumentace,
 • uzavírá majetkoprávní smlouvy,
 • řeší stížnosti obyvatel,
 • poskytuje informace o majetku.


Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS