Žádost o uzavření darovacích, kupních případně nájemních smluv

Kontakt:
sekretariát divize správy majetku
Mgr. Naděžda Trenklerová, tel.: 251 170 204 , trenklerovan@pvs.cz

Na základě Budoucí darovací smlouvy a kolaudací referent přebírá od stavebníka podklady k převodu do majetku HMP. Seznam dokladů včetně vzorů čestného prohlášení o ceně a žádosti o dar jsou připravené právním oddělením. Po kontrole úplnosti podkladů a zajištění souhlasného stanoviska PVK jsou na MHMP odeslány podklady pro uzavření darovací případně kupní smlouvy. Po schválení Radou a Zastupitelstvem HMP darovací či kupní smlouvy, vypracované příslušným odborem MHMP, vypracuje referent předávací protokol, který je zaslán stavebníkovi k podpisu.

Uzavírání nájemních smluv vč. předávacích protokolů nebo předávacích protokolů ke smlouvám o spolupráci, které právně zajišťují provozování v období od vydání kolaudace do doby vlastního převodu majetku do vlastnictví HMP. Pro tyto účely se používá vzorová nájemní smlouva a vzorový protokol o předání, připravené právním oddělením PVS. Případné změny jsou projednávány a následně schváleny právním oddělením PVS.



Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08.00 – 16.00 hodin
pátek: 08.00 – 14.00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
Do odvolání zrušeny
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS