Výběrové řízení na funkci člena představenstva pověřeného řízením Společnosti

Pražská vodohospodářská společnost a.s.  (dále jen Společnost) vyhlašuje 

Výběrové řízení na funkci člena představenstva pověřeného řízením Společnosti, s kvalifikací na funkci generálního ředitele Společnosti 

Náplň činnosti

Jako člen statutárního orgánu, člen představenstva případně pověřený výkonem funkce generálního ředitele Společnosti, bude vybraný a následně zvolený člen představenstva odpovídat za řízení celé Společnosti, přípravu strategie a dosahování stanovených cílů. Takto zvolený člen představenstva bude primárně odpovědný za výsledky a hospodářský výsledek Společnosti a plnění všech povinností, které mu jsou uloženy zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, přičemž náplň jeho práce bude zahrnovat zejména:

 • rozhodování ve věcech předmětu podnikání Společnosti a realizaci podnikatelské strategie Společnosti;
 • řízení Společnosti podle schválených finančně obchodních a investičních plánů ve smyslu stanov Společnosti a smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku hlavního města Prahy;
 • zabezpečení obchodního vedení Společnosti ve smyslu stanov Společnosti;
 • iniciace a participace na přípravě podnikatelských, finančních, obchodních a investičních plánů;
 • koordinace a vykonávání dohledu nad klíčovými procesy ve Společnosti a zajištění jejich optimalizace a zvyšování efektivity;
 • řízení a koordinace činnosti vrcholových orgánů Společnosti;
 • reprezentaci Společnosti na jednáních se státními institucemi, obchodními partnery a dalšími subjekty a organizacemi.

Kvalifikační předpoklady

 • Bezúhonnost a splnění dalších podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tj. zejména podmínky svéprávnosti dle ustanovení § 152 odst. 2 OZ, a dále podmínky absence překážek výkonu funkce člena voleného orgánu specifikovaných v ustanovení § 46 ZOK.
 • Dokončené vysokoškolské vzdělání právního, ekonomického nebo technického směru.
 • Pro osoby narozené přede dnem 1. 12. 1971 negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Minimálně 4 roky prokazatelné praxe v posledních 12 letech ve funkci vrcholového managementu nebo člena statutárního orgánu obchodní korporace, kde jako vedoucí zaměstnanec nebo člen statutárního orgánu řídil jiné vedoucí zaměstnance a minimálně 75 zaměstnanců.
 • Praxe jako vedoucí zaměstnanec nebo člen statutárního orgánu společností zabývajících se správou, údržbou, provozem a investicemi v oblasti liniové infrastruktury / inženýrských sítí (ideálně v oblasti vodovodů a kanalizací), poskytujících služby alespoň 50.000 koncových uživatelů.
 • Zkušenosti s řízením investic a oprav v pozici vedoucího zaměstnance nebo člena statutárního orgánu společnosti s obratem o souhrnném objemu alespoň 1,5 mld. Kč ročně.
 • Zkušenosti s řízením dokončených a zprovozněných investičních celků v rozsahu více než 5 mld. Kč výhodou.
 • Zkušenosti a znalosti rozhodovacích procesů obcí a měst, a to s přihlédnutím k jejich postavení jako akcionářů akciových společností, které mohou býti výhodou uchazeče a znalost rozhodovacích procesů samosprávy a státní správy.
 • Praxe v oblasti investic a znalosti problematiky veřejných zakázek.
 • Manažerské znalosti (koncepční a strategické plánování, znalost strukturování organizace a řízení, znalost ekonomického řízení, financování a řízení rizik atd.).
 • Orientace v oboru vodního hospodářství a příslušné legislativy znalosti a zkušenosti s řízením zakázek v oblasti vodohospodářství, včetně znalosti cenové regulace oboru vodního hospodářství.
 • Znalost ZOK a souvisejících předpisů.
 • Znalost řízení investic na bázi FIDIC („Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils“, do češtiny přeloženo jako Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) výhodou.
 • Zkušenosti s řízením procesu M&A v pozici vedoucího zaměstnance nebo člena statutárního orgánu zodpovědného za přípravu transakce, její realizaci a následnou integraci výhodou.
 • Představení koncepce fungování Společnosti a jejich cílů.

Osobní předpoklady 

 • strategické a koncepční uvažování 
 • stresová odolnost a flexibilita
 • analytické myšlení, strukturovaný přístup
 • komunikační dovednosti
 • manažerské dovednosti, vedení většího pracovního týmu 
 • rozhodnost, samostatnost, svědomitost a pečlivost
 • orientace na výsledek
 • zahraniční zkušenost výhodou
 • znalost cizích jazyků – angličtina na výborné úrovni, ostatní jazyky výhodou

Pravidla pro podávání přihlášek jednotlivých uchazečů

Uchazeč o funkci může podávat (doručit) přihlášku do 18. 9. 2023 (včetně, doručení ve lhůtě prokazuje uchazeč) elektronicky (e-mailem na adresu vrgr@pvs.cz nebo do datové schránky společnosti a75fsn2) nebo písemně či osobně na adresu Společnosti s tím, že za přihlášku bude považován jakýkoli přípis (projev vůle uchazeče), kterým uchazeč projeví jednoznačnou vůli býti zvolen do funkce, bude-li dozorčí radou vybrán. 

K přihlášce uchazeč přiloží:

 • curriculum vitae ve formátu EUROPASS v českém jazyce, ve kterém zejména uvede funkce, odborné znalosti, zaměstnaní či jiné pozice, ve kterých pracoval před podáním této přihlášky;
 • motivační dopis ve formátu EUROPASS v českém jazyce v maximálním rozsahu 4 normostran, kde uchazeč stručně představí relevantnost své osoby k uvedené pozici a koncepci fungování Společnosti;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně autorizovanou elektronickou konverzi dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky, případně jeho autorizovanou elektronickou konverzi;
 • čestné prohlášení konkrétně dokladující splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů.

Dozorčí rada bude přihlížet pouze k těm přihláškám, které uchazeči doručí včetně všech požadovaných příloh Společnosti nejpozději dne 18. 9. 2023. 

Předpokládaný den zahájení výkonu funkce

 • 1. listopadu 2023

V rámci výběrového řízení volí člena představenstva dle stanov Společnosti dozorčí rada. Vyhlašovatel předpokládá rozhodnutí o volbě vybraného člena představenstva tak, aby dozorčí radou zvolený uchazeč započal vykonávat funkci člena představenstva k 1. 11. 2023. Vyhlášení výběrového řízení Společností nezakládá žádný nárok třetí osoby býti do funkce zvolen.  Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče o funkci.

Upozornění a výhrady

V tomto inzerátu jsou osoby popsány v mužském rodě z důvodu zjednodušení textu. Uvedené označení neznamená jakékoli diskriminační nebo genderově motivované výběrové řízení.

Ochrana osobních údajů

Odesláním přihlášky bere uchazeč na vědomí, že v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení bude Společnost v postavení správce zpracovávat jeho osobní údaje, konkrétně identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci a zkušenostech a případně další údaje poskytnuté v rámci přihlášky, a to za účelem realizace výběrového řízení na základě provedení opatření směřujících k uzavření smlouvy. Bude-li poskytnutý výpis z evidence rejstříku trestů obsahovat jakékoliv záznamy, udělí uchazeč Společnosti souhlas se zpracováním údajů týkajících se trestných činů.

Poskytnuté osobní údaje o uchazeči může společnost předávat členům dozorčí rady, výběrové komise či pracovní skupiny „výbor pro audit“. Osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení a nezbytnou dobu po ukončení výběrového řízení. V případě, že uchazeč nebude vybrán na funkci, o kterou se uchází, Společnost dle volby uchazeče jeho osobní údaje (resp. dokumenty obsahující tyto osobní údaje) buďto zlikviduje, nebo mu tyto dokumenty na žádost uchazeče vrátí. V případě, že se Společnost s vybraným uchazečem dohodne na další spolupráci, bude se další zpracování jeho osobních údajů řídit informacemi o zpracování osobních údajů zaměstnanců a členů volených orgánů, které Společnost vybranému uchazeči poskytne.

Uchazeč může uplatnit práva subjektů údajů popsaná v informačním memorandu dostupném na https://www.pvs.cz/profil/gdpr/.

 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS